โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเตชินี ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,20:31  อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life)
รายละเอียดผลงาน

การคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life)

การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น ถือเป็นเป้าหมายหลักของการปฏิรูปการศึกษาไทยและสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 วิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวนี้สามารถทำได้หลากหลายวิธี อาจเรียกแบบรวมได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning หรือ การเรียนรู้เชิงรุก อีกทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและยืนหยัดอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมั่นคงและอย่างเป็นสุขนั้น จำเป็นจะต้องพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพ โดยเริ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัย ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คนมีคุณภาพ คือ การมีความสามารถในการคิด เพราะความสามารถในการคิดจะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ด้วยความสำคัญดังกล่าว ระบบการศึกษาของประเทศไทย ภายหลังการปฏิรูปการศึกษา จึงได้เริ่มให้ความสำคัญของการศึกษา เพื่อพัฒนาความคิด โดยได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ คิดเป็น และทำเป็น (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2552 : 1) ทุกวิชาเรียนสามารถบูรณาการทักษะกระบวนการคิดได้ในทุกกลุ่มรายวิชา ซึ่งทักษะกระบวนการคิด มีเป้าหมายที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1) นักเรียนรู้จักคิดและมีทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบ และ 2) การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ, 2541 : 1) และเป้าหมายเบื้องต้นของการคิดวิเคราะห์ คือ การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างหลากหลายในวงกว้าง สามารถปรับกระบวนการคิดในการดำรงชีวิตประจำวันได้ (ฉวีวรรณ เศวตมาลัย, 2544 : 8 - 9) ซึ่งกระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นกระบวนการคิดหนึ่งที่เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่มุมมองของผู้ใช้ และสร้างผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ และสถานการณ์ (ศศิวัฒน์ หอยสังข์,2562)

  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นนักออกแบบและแก้ปัญหาที่ดี โดยเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าด้วยตนเอง หาสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา สามารถเชื่อมโยงความรู้เป็นลำดับขั้นตอน การสร้างความคุ้นเคยในการแก้ปัญหาและการแสวงหาความรู้ความจริงใหม่ๆ โดยใช้หลักการวิจัยที่เป็นกระบวนการคิดจะช่วยให้เข้าถึงองค์ความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพเมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยาวนานจะช่วยให้เข้าถึงปัญญา เข้าถึงหลักการของการศึกษาอย่างแท้จริงข้าพเจ้าจึงตระหนักและเห็นความสำคัญการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน ( Design thinking and robotic activities in daily life )

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.42 KB

โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,20:31   อ่าน 46 ครั้ง