โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจริยา ยงกำลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : jariya.pk036@gmail.com
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,15:59  อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) พิชิต O – NET ด้วย WANGHIN MODEL
รายละเอียดผลงาน

    โรงเรียนวังหินวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 163 คน ครู  14 คน ผู้บริหาร 1 คน เขตพื้นที่บริการคือตำบลวังหิน  จำนวน 13 หมู่บ้าน  จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560  จนถึงปีการศึกษา  2562 พบว่า โรงเรียนวังหินวิทยาคม  มีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ต่ำกว่าระดับประเทศอยู่  2 ปีการศึกษาต่อเนื่องและหนังสือเรียน
มีเนื้อหาที่มาก ไม่ได้สรุปหรือระบุใจความสำคัญให้กับผู้เรียนและครูยังสอนและจัดข้อสอบไม่ตรงตัวชี้วัด  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีปัญหาของครอบครัวหย่าร้างกัน  นักเรียนบางคนต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ   ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างอายุ   ดังนั้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จึงร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ในการสอบ
O – NET  ตามสาระที่ต้องพัฒนา (แบบรายงานสาระตามรายงานฉบับที่ 5 ของ สทศ.) ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมการและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปีการศึกษาต่อไปและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระที่ต่ำให้พัฒนาสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 170.48 KB
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,15:59   อ่าน 28 ครั้ง