โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเตชินี ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,06:28  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดการทดลองแบบเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกอย่างง่ายผ่านเว็บไซต์จำลอง สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวังหินวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสรารัตน์ คนซื่อ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2565,18:34  อ่าน 116 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมออนไลน์จาก โปรแกรมสำ เร็จรูป vonder go เพื่อพัฒนาผล สัมฤทธิ์ร่วมกับการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ปี ที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนุตตรีย์ มากผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,14:33  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching Method )
ชื่ออาจารย์ : นางอามรพันธ์ เต็งมีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,04:59  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาทักษะการคิดสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบคิดบวกโมเดล (KIDPLUS MODEL)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเตชินี ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2565,13:25  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเตชินี ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2564,20:59  อ่าน 288 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คะแนนระหว่างเรียน วิชา วิทยาการคำนวณ ภาคเรียน 2/63
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเตชินี ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,14:30  อ่าน 433 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเตชินี ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,20:31  อ่าน 579 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมสนุกคิดพิชิต SUDOKU
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิตรตรา สุจิตะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,15:54  อ่าน 422 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ใช้รูปแบบการสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท (Explicit Teaching Method )
ชื่ออาจารย์ : นางอามรพันธ์ เต็งมีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2563,17:04  อ่าน 516 ครั้ง
รายละเอียด..