โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย บวร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสร้อย ยืนยัน
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางบุณยกร อินทร์แก้วศรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ครูโรงเรียนวังหินวิทยาคม
ชื่อ-นามสกุล : นายประนอม บุญจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : หมู่ 5
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางวันทนีย์ วัฒนานุรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : หมู่ 11
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติพงษ์ ผาสุก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทรศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวีรสิริคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายเหราะหมาน รักดี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : -
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราพร อินทรทัศน์
ตำแหน่ง : เลขานุการ/กรรมการ
ผู้แทนจาก : โรงเรียนวังหินวิทยาคม