โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางบุณยกร อินทร์แก้วศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกฤติยา สุขเรือง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -