โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจารุณี เกิดแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางบุณยกร อินทร์แก้วศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกฤติยา สุขเรือง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2