โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรุจิรา บัวลอย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจิตรตรา วรรณมณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1