โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรุจิรา บัวลอย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจิตรตรา สุจิตะพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1