โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนันท์ กลับขันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานสาขา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พฤษภาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายนราวุธ สุจิตะพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 มิถุนายน 2550 - 30 ตุลาคม 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายกำพล ทองอยู่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2556 - 1 พฤศจิกายน 2558
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1690-9429
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ เดชนุ่น
ตำแหน่ง : ผู้อนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พฤจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสิรวรรณ มณีโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ธันวาคม 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราพร อินทรทัศน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน