โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
คณะผู้บริหาร

นางจิราพร อินทรทัศน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางยุพเยาว์ ศรีวะบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางบุณยกร อินทร์แก้วศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรุจิรา บัวลอย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวจารุณี​ เกิดแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2