โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
แบบติดตามผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 Word Document ขนาดไฟล์ 95.68 KB 5
รายงานผลการประเมิน สมศ. รอบ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 471.18 KB 117
ประกาศมาตรฐานการศึกษา พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.4 KB 104
ประกาศค่ามาตรฐาน ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.64 KB 48214
แบบรายงาน รางวัล OBEC 2562 ด้านบริหารจัดการ 48522
แบบเสนอโครงการ PLC คุรุสภา ปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 444.11 KB 48530
SAR 2562 รายงานการประเมินตนเอง 2562 48417
SAR 2561 รายงานการประเมินตนเอง 2561 48206
ฝ่ายงบประมาณ
ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานนโยบายและแผน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.22 KB 11
คำสั่งโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.37 KB 27
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.19 KB 13
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 35
รายงานการติดตามงบประมาณ 6 เดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 255.33 KB 14
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.19 MB 16
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 2565 - 2568 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 19
ลำดับขั้นตอนการผ่านแผ่นประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.65 KB 116
ลำดับขั้นตอนการรายงานโครงการ กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.3 KB 112
ลำดับขั้นตอนการเขียนโครงการ กิจกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.35 KB 110
แบบฟอร์มผ่านแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.14 KB 106
ฝ่ายบุคลลากร
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการ RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.82 MB 13
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 2
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 645.65 KB 48560
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ขอเชิญพบเพื่อปรึกษาหารือ (พฤติกรรมนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 124 KB 12
แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.63 KB 17
คู่มือวินัยนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 362.52 KB 5
บันทึกเวรประจำวัน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.76 MB 14
ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.91 KB 48251
อื่นๆ
ประกาศโรงเรียนวังหินวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร 65 Word Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 4
>แผ่นพับไหว้ครู ปี 2554 48180
>ใบปลิวเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ปี 54 48249