โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คุณครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คุณครูจิตตรา  สุวรรณมณี
คุณครูอมรพันธ์  เต็งมีศรี

นักเรียนจำนวน 42 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
คุณครูที่ปรึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
คุณครูสรารัตน์  คนซื่อ
คุณครูกฤติยา  สุขเรือง
จำนวนนักเรียน 21 คน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คุณครูรุจิรา  บัวลอย
คุณครูเตชินี  ภิรมย์  
คุณครูอนุตรีย์  มากผล
จำนวน  28 คน
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คุณครูยุพเยาว์  ศรีวะบุตร
คุณครูสร้อยสุดา  บุตรน้อย
จำนวนนักเรียน 19 คน
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
คุณครูณัฐมล  จิตบรรจง
จำนวนนักเรียน  29  คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

คุณครูที่ปรึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
คุณครูบุณยกร  อินทร์แก้วศรี
จำนวนนักเรียน 12 คน
 
 
คุณครูที่ปรึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
คุณครูจารุณี  เกิดแก้ว
จำนวนนักเรียน 8 คน