โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คุณครูรุจิรา  บัวลอย
คุณครูเตชินี  ภิรมย์  
คุณครูอนุตรีย์  มากผล
จำนวน  30 คน
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
คุณครูยุพเยาว์  ศรีวะบุตร

คุณครูสร้อยสุดา  บุตรน้อย
 จำนวนนักเรียน 31 คน
 
 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
ครูที่ปรึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คุณครูภูวิทิต  อำนักมณี
คุณครูจริยา  ยงกำลัง
คุณครูวิภาวี
 จำนวนนักเรียน  35  คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
คุณครูที่ปรึกษา มัธยมศึกษา  4   
คุณครูบุณยกร  อินทร์แก้วศรี
คุณครูจารุณี  เกิดแก้ว
จำนวนนักเรียน  26 คน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563
คุณครูที่ปรึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
คุณครูจิตตรา  สุวรรณมณี
จำนวนนักเรียน 15 คน
 
คุณครูที่ปรึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
คุณครูอมรพันธ์  เต็งมีศรี
จำนวนนักเรียน 6 คน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
คุณครูที่ปรึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
คุณครูฑิฆัมพร  รัตนบุรี
จำนวนนักเรียน 5 คน
 
คุณครูที่ปรึกษา  ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
คุณครูกฤติยา  สุขเรือง
จำนวนนักเรียน 8 คน