โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียน  (Vision)
               โรงเรียนวังหินวิทยาคม  มีความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา  และบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 

   พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3Rs8Cs)
  2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูทุกสาขาวิชา
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
  5. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
เป้าหมาย (Goal)

1.   นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2.   นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3Rs8Cs)
3.   นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.   บุคลากรครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
5.   ชุมชนและองค์กรอื่นในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 

กลยุทธ์  (Strategies)

1.   ให้นักเรียนในการได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
2   ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (3Rs8Cs)
3.  พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
     ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ยกระดับคุณภาพของบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
5.   ระดมทรัพยากรจากชุมชนและองค์กรอื่นในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 

 

 

 

 

จุดเน้น

จุดเน้น  (Focus)    

       1. ด้านผู้เรียน
      1.1 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง กล้า มีทักษะการแก้ปัญหา มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียง
      1.2 นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน และสังคม
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
      2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3. ด้านการบริหารจัดการ
      3.1 สถานศึกษามีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน