โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ปรัชญา / คติพจน์ / สีประจำโรงเรียน
ปรัชญา / คติพจน์ / สีประจำโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

            นตถิ   ปญญา   สมาอาภา    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คติพจน์ประจำโรงเรียน

          เชิดชูคุณธรรม  ก้าวล้ำวิชาการ ประสานชุมชน

สีประจำโรงเรียน

          ฟ้า – ขาวสี  : สีฟ้า  หมายถึง ความฉลาด

                                 สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ สุจริต

            อักษรย่อ      : ว.ค.