โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวังหินวิทยาคม  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนบางขันวิทยา  เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2537  โดยความร่วมมือของสภาตำบลวังหิน ซึ่งมี นายเฉลิม รักษาจันทร์  กำนันตำบลวังหินในขณะนั้น เป็นแกนนำร่วมกับทางอำเภอบางขันและได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นเป็นหลังแรก  โรงเรียนบางขันวิทยาคมได้แต่งตั้งให้ นายสุนันท์  กลับขันธ์ อาจารย์ 1 หัวหน้าฝ่ายธุรการ ทำหน้าที่ประสานงานสาขา ในปี พ.ศ. 2537 มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด 60 คน  กรมสามัญศึกษา ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนวังหินวิทยาคม  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540  แต่งตั้งให้นายสุนันท์  กลับขันธ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวังหินวิทยาคม เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2540  และแต่งตั้งนายสุพัฒน์  เดชนุ่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม ตั้งแต่วันที่  2 พฤศจิกายน 2558  จนถึงปัจุบัน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อสถานศึกษา             โรงเรียนวังหินวิทยาคม

          ตั้งอยู่                       เลขที่ 11 หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน

                                       จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80360

          สังกัด                       เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช -  พัทลุง)
          เปิดสอนตั้งแต่              ระดับช่วงชั้นที่  3  และระดับช่วงชั้นที่  4

 

เขตพื้นที่บริการ

เขตพื้นที่บริการ 13 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. บ้านหนองเจ

  2. บ้านบางพงศ์

  3. บ้านวังหิน

  4. บ้านห้วยบ้าน

  5. บ้านวังเนียง

  6. บ้านด่านปริง

  7. บ้านทุ่งทับควาย

  8. บ้านทุ่งอินทนิล

  9. บ้านใหม่

  10. บ้านน้ำหัก

  11. บ้านไสฝ้าย

  12. บ้านน้ำร้อน