โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ฝ่ายกิจการนักเรียน
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต้่างประเทศ
23 ธ.ค. 62 ถึง 26 ธ.ค. 62 การสอบกลางภาค 2/2562
งานวัดผล
04 ธ.ค. 56 ถึง 05 ธ.ค. 56 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
18 พ.ย. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 ทัศนศึกษา
28 ต.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
ชุดนักเรียน ฝ้ายบริหารงานวิชาการ
14 พ.ค. 56 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
10 พ.ค. 56 ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
10 ก.พ. 56 ถึง 12 ก.พ. 56 กิจกรรมเข้าค่าย - พักแรม ประจำปีการศึกษา 2555
ชุดลูกเสือ/ชุดเนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน
08 ก.พ. 56 การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
02 ก.พ. 56 ถึง 03 ก.พ. 56 การสอบ O-NET ม.3
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 56 กิจกรรมวิชาการ "บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง"
ชุกนักเรียน งานวิชาการ
28 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันปีใหม่ 2556
ชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ กิจการนักเรียน
24 ธ.ค. 55 ถึง 26 ธ.ค. 55 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 /2555
โรงเรียนวังหินวิทยาคม/ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
04 ธ.ค. 55 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
โรงเรียนวังหินวิทยาคม / ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
23 พ.ย. 55 วันวชิราวุธ 23 พฤศจิกายน 2555
โรงเรียนวังหินวิทยาคม / ชุดลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 พ.ย. 55 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2555
โรงเรียนวังหินวิทยาคม / ชุดนักเรียน ผ่ายกิจการนักเรียน