โรงเรียนวังหินวิทยาคม
11 หมู่ที่ 5  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 08-0876-1850
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 216 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว 4 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : เงินบริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงยิม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู จำนวน 3 หลัง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..